Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Heavy Works Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 11.9.2022. Viimeisin muutos 24.10.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Heavy Works Oy (Y-tunnus: 2963501-8)
Tyynylaavankuja 3B34
00980
Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jarkko Piipponen
jarkko.piipponen@heavyworks.fi
045 118 1275

3. Rekisterin nimi

Heavy Works Oy:n työnhakijarekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerätään tietoja, joita Heavy Works Oy tarvitsee työnhakijan rekrytoinnissa ja välittämisessä. Työnhakija voi jättää hakemuksen tiettyyn työtehtävään tai jättää avoimen hakemuksen. Henkilötietojen kerääminen ja säilyttäminen perustuvat työnhakijan antamaan suostumukseen. Työnhakijan antamia hakemustietoja säilytetään ja käytetään hakijarekisterissä. Työnhakijan omasta pyynnöstä häntä koskevat tiedot poistetaan välittömästi.

Tietoja säilytetään enintään viiden vuoden ajan, mikäli niitä ei haluta poistettavan aiemmin.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, puhelinnumero, sähköposti, haettava työ, koulutus, työkokemus, osaaminen, CV, hakemusliitteet sekä hakijan omat kommentit. Osa täytettävistä kohdasta ovat vapaaehtoisia ja osa pakollisia. 

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Henkilötietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman työnhakijan suostumusta. Työnhakijan suostumuksella voidaan luovuttaa työtehtävien kannalta tarpeellisia henkilötietoja asiakasyritykselle, jonka työtehtävään työnhakija on hakenut.
 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).